mapa strony   |

Cele projektu

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku informatycznego, jako kierunku kluczowego dla gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie zainteresowania absolwentów szkół średnich kierunkiem Informatyka
  2. Podniesienie kompetencji matematycznych studentów I roku, kluczowych podczas studiów informatycznych
  3. Uzyskanie doświadczenia zawodowego i wzmocnienie kompetencji studentów zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy
  4. Promowanie aktywnych postaw badawczych i innowacyjności wśród studentów
  5. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez możliwość skorzystania z komercyjnych szkoleń IT
  6. Zapewnienie studentom bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami