mapa strony   |

przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Postanowienia ogólne

W ramach realizacji projektu „Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy”, realizowanego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się „Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach” zwany dalej regulaminem, o następującej treści:

§ 1


1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów studentom rozpoczynającym w roku akademickim 2009/2010 studia w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (od 01.10.2010 Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku zamawianym Informatyka.
2. Stypendia określone niniejszym regulaminem przyznawane są studentom studiów pierwszego stopnia stacjonarnych,

§ 2

Ilekroć w regulaminie mowa o:
a) Uniwersytecie, oznacza to Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
b) semestrze – oznacza to okres od 1 października do końca lutego (semestr zimowy) oraz od 1 marca do końca lipca (semestr letni)
c) stypendium, należy przez to rozumieć stypendium przyznawane studentom kierunku zamawianego Informatyka, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2009/2010, wypłacane ze środków projektu
d) średniej ocen, należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ocen wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń),
e) Komisji Stypendialnej, należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji, której zadaniem jest przyznawanie stypendiów, w składzie:
- Koordynator Projektu – Przewodniczący,
- Koordynator programu stypendiów,
- przedstawiciel studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji.
f) projekcie – oznacza to projekt „Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy”, realizowanego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 3

1. Stypendium, o którym mowa w regulaminie, jest przyznawane najlepszym studentom studiującym na kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowym 2009/2010.
2. Stypendium jest przyznawane:
a) na pierwszy semestr studiów – w oparciu o kryteria określone w § 5,
b) w następnych semestrach – w oparciu o postępy w nauce/kryteria określone w § 6.
3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy) w danym roku akademickim.
4. Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie.

§ 4

1. Stypendium, o których mowa w § 3 ust. 1 przyznaje Komisja Stypendialna.
2. Student ubiegający się o stypendium składa w Biurze Projektu wniosek o przyznanie stypendium.
3. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku wraz z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Student, który przystąpi do programu stypendialnego zobowiązany jest do podpisania umowy określającej warunki wypłacania stypendium.
5. Student może odmówić podpisania umowy i tym samym traci możliwość pobierania stypendium. Odmowa podpisania umowy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. Niepodpisanie umowy w terminie wyznaczonym przez Komisję Stypendialną traktowane jest jako odmowa jej podpisania.
6. Jeśli student odmówi podpisania umowy, Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium kolejnej osobie z największą liczbą punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej.
7. Za miesiące sierpień i wrzesień stypendia nie są przyznawane.
8. Wypłata stypendiów następuje przelewem na rachunek bankowy studenta1 do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc (z zastrzeżeniem, że wypłata stypendiów za październik i listopad następuje najpóźniej do 10 grudnia a za marzec i kwiecień – najpóźniej do 10 maja).
9. Student, który kończy studia, otrzymuje przyznane stypendium do końca miesiąca, w którym zdał egzamin dyplomowy (nie dłużej niż do 31 lipca).

Procedura przyznawania stypendium na pierwszym semestrze studiów
§ 5

1. O stypendium może ubiegać się student studiujący w Uniwersytecie, który został przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. Student zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie stypendium do dnia 23 października 2009 r.
3. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium w oparciu o następujące kryteria:
a) wynik uzyskany z egzaminu maturalnego z 3 przedmiotów zostaje przeliczony na punkty, zgodnie z zasadą, że za każdy punkt procentowy zostaje przyznany 1 pkt., jeżeli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym, zaś 0,75 pkt. – jeśli na poziomie podstawowym (max 300 pkt.)
b) średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej zostaje przemnoŜona przez 10 (max 60 pkt.)
c) za dodatkowe szczególne osiągnięcia (np. udział w olimpiadach, działalność w kołach naukowych itp.) student może uzyskać maksymalnie do 90 pkt.
4. Łączna maksymalna liczba punktów, które moŜe uzyskać student w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego wynosi 450 pkt.
5. Stypendium otrzymują studenci, którzy:
a) uzyskali największą liczbę punktów,
b) podpiszą umowę o warunkach przyznania stypendiów.
Procedura przyznawania stypendium w następnych semestrach studiów

§ 6

1. O stypendium może ubiegać się student studiujący w Uniwersytecie, który spełnia następujące warunki:
a) zaliczył semestr studiów zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania w danym roku akademickim,
b) złożył wniosek w Biurze Projektu w terminie 7 dni po zakończeniu zasadniczej sesji egzaminacyjnej.
2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji, w porozumieniu z samorządem studenckim, może przedłużyć termin złożenia wniosku.
3. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium w oparciu o następujące kryteria:
a) średniej ocen obliczoną z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez studenta w semestrze
poprzedzającym przyznanie stypendium, przeliczonej na punkty i przemnoŜonej przez 10 (max 50 pkt.),
b) aktywności studenta (np. publikacji artykułu, aktywnego udziału w działalności koła naukowego, udziału w konferencjach naukowych itp.) za która przyznaje się max 20 pkt.
4. Łączna maksymalna liczba punktów, które może uzyskać student w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego wynosi 70 pkt.
5. Stypendium otrzymują studenci, którzy:
a) uzyskali największą liczbę punktów,
b) podpiszą umowę o warunkach przyznania stypendiów.
Zawieszenie stypendium

§ 7

1. W przypadku, gdy student:
a) otrzyma zgodę Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji na urlop okolicznościowy (o ile
przyznanie urlopu wydłuży czas trwania studiów),
lub
b) zostanie skreślony z listy studentów,
traci prawo do otrzymywania stypendium z dniem uprawomocnienia się decyzji.
2. W przypadku, gdy decyzja o skreśleniu z listy studentów zostanie uchylona stypendium będzie wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów, z zastrzeżeniem, że uchylenie decyzji o skreśleniu nie może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania studiów.
3. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku, gdy przerwał studia z powodu długotrwałej choroby uniemożliwiającej mu kontynuację studiów.
4. Komisja Stypendialna wstrzymuje wypłatę stypendium studentowi, który został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla studentów.
5. W razie uwzględnienia odwołania studenta od decyzji o wstrzymaniu wypłaty stypendium, wypłata przywróconego stypendium następuje za okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę stypendium.
6. Komisja Stypendialna, w przypadku stwierdzenia podania przez studenta nieprawdziwych danych może skierować sprawę do rektora, który po zapoznaniu się z wnioskiem może przekazać sprawę do komisji dyscyplinarnej dla studentów.
7. Decyzja o wstrzymaniu lub pozbawieniu stypendium z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 musi być skutecznie doręczona zainteresowanemu listem poleconym przez Biuro Projektu.

Postanowienia końcowe
§ 8

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej.
2. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Dziekańskiego Wydziału Informatyki i Komunikacji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku i obowiązuje do końca realizacji projektu.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów w formacie PDF